Oprogramowanie dla biznesu – BIL

Wsady aktualizacyjne do Biura Informacji Kredytowej (BIK)

 

Wiele przedsiębiorstw posiadających złą historię kredytową decyduje się na leasing. Przedsiębiorstwa czy osoby prywatne liczą na to, że zaległości oraz zaangażowanie z tytułu leasingu nie będą miały wpływu na ich historię kredytową dostępną w Biurze Informacji Kredytowej. Czy tak jest naprawdę? Okazuje się, że standard przekazywania danych kontrahentów do BIK S.A. istniejący w bankach powoli staje się standardem również dla banków posiadających produkt leasingu.

Do rejestru BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej trafiają wszystkie informacje dotyczące zobowiązań kredytowych wobec banków, ale również wobec instytucji z sektora pozabankowego (PSN), jakim są m.in. firmy leasingowe. Z danych tych korzystają wszystkie instytucje na drodze weryfikacji kontrahenta w ramach odpytań on-line w bazie BIK. Na podstawie wyniku takiego zapytania udzielają zgody na dany produkt finansowy.

 

W 2014 roku Związek Polskiego Leasingu (ZPL) włączył się w system wymiany informacji z Biurem Informacji Kredytowej (BIK). Oznacza to, że dane umów zawartych przez firmy leasingowe zrzeszone w ZPL będą przekazywane do BIK. Budowanie z firmami leasingowymi bazy o przedsiębiorcach korzystających z form finansowania takich jak: leasing, pożyczka znacząco zwiększa kompletność informacji o danym przedsiębiorstwie. Dostęp do takich informacji może mieć wpływ nie tylko na wydajność procesu oceny ryzyka, ale przede wszystkim na bieżący monitoring kondycji finansowej danego przedsiębiorcy.

 

W celu umożliwienia okresowego wysyłania danych do bazy BIK system LEO III został rozbudowany o nowy moduł: „Rejestr transakcji BIK”.

 

Moduł jest dostępny od wersji LEO III 3.18 po wykupieniu licencji, z poziomu modułów LEO: Moduły -> Rejestr BIK dla Użytkowników, którzy mają nadane odpowiednie uprawnienie. Jego zadaniem jest przygotowanie i zapisanie wyeksportowanych danych do pliku tekstowego w ściśle określonym formacie akceptowanym przez BIK (.FWD).

Rysunek 1. Widok dostępu do modułu: 'Rejestr transakcji BIK”

 

Dane do wysyłki są przygotowywane za pomocą zdefiniowanych profili importu w postaci plików .dll. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zmiana parametrów kwalifikujących dane do wysyłki nie wiąże się ze zmianą wersji samego systemu LEO III, a jedynie ze zmianą plików .dll. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zachowania ciągłości działania funkcjonalności wysyłania danych do bazy BIK, ale również ergonomii pracy operacyjnej.

 

W ramach profili definiowane są parametry identyfikujące umowy, które będą eksportowane względem:

  • określonych statusów, np. umowy leasingowe aktywne, umowy leasingowe windykowane,
  • dat związanych z umowami, np. umowy leasingowe zakończone w poprzednim miesiącu,
  • produktu, np. umowy pożyczki, umowy leasingu.

 

Konieczność zastosowania w profilach podziału ze względu na produkt finansowy wynika z wymagalności poszczególnych pól, bądź konieczności przekazywania pustej wartości w danym polu.

 

Dla przykładu: w elemencie: „Liczba płatności”:

  • dla pożyczki musi być przekazywana wartość: (null),
  • dla leasingu musi być przekazywana wartość większa niż 0.

 

Część parametrów konfiguracyjnych dostępnych jest w oknie: „Konfiguracja”. Ze względów bezpieczeństwa poprawności mapowania danych okno to jest dostępne jedynie dla konsultanta Asseco Data Systems wdrażającego dany moduł u naszych Klientów.

Rysunek 2. Widok okna konfiguracji podstawowych parametrów umożliwiających poprawną wysyłkę danych do BIK

Rysunek 3. Widok zakładki: „Mapowania” umożliwiająca mapowanie danych z LEO na słowniki wykorzystywane w bazie BIK

Bez względu na liczbę zdefiniowanych profili wszystkie umowy podlegające eksportowi do BIK muszą spełniać dodatkowy warunek: Kontrahent musi wyrazić zgodę na przesłanie jego danych do BIK, oraz data wyrażenia zgody musi być aktualna. W eksporcie nie uwzględniamy umów, dla których zgoda została wycofana, bądź jest nieaktualna.

 

W przypadku wycofania zgody przez Kontrahenta, informacja taka musi być przekazana bezpośrednio przez firmę leasingową do BIK dedykowanym kanałem informacyjnym.

 

Przygotowanie pliku z danymi dostępne jest w oknie: „Generacja danych do pliku”, w ramach którego:

  • ustawiona jest ścieżka dostępu do folderu, w którym umieszczany będzie wyeksportowany plik,
  • w polu: „Dane z miesiąca” ustawiana jest data eksportu danych (domyślnie data bieżąca), przy czym do eksportu danych zawsze brany jest ostatni dzień miesiąca, nawet jeśli Użytkownik wybrał datę wcześniejszą niż koniec miesiąca. Takie rozwiązanie podyktowane jest zapewnieniem przesyłania pełnych danych,
  • widoczna jest lista zdefiniowanych profili, które mogą być uruchomione.

 

Po wybraniu przez Użytkownika opcji eksportu system sprawdza czy w wybranej dacie w polu: „Dane z miesiąca” zostały już wygenerowane dane, bądź dane są niemożliwe do wygenerowania ze względu na ustawioną datę generacji. W przypadku zidentyfikowania błędów system wyświetla odpowiedni komunikat Użytkownikowi.

Rysunek 4. Widok okna komunikatu przy próbie wygenerowania danych na niepoprawną datę

W przypadku poprawnego wygenerowania danych system tworzy plik z nazwą zgodnie z rekomendacją BIK.

 

Prezentowany moduł spełnia wymagania określone w dokumentacji BIK związane z przygotowaniem oraz walidacją danych.

 

System na etapie przygotowania danych wykorzystuje dwa mechanizmy walidacji:

 

  1. Walidacja off-line

 

Na tym etapie sprawdzana jest poprawność przygotowanego zestawu danych względem reguł, jakie zostały określone w dokumencie: „Podręcznika Wymiany Danych Kredytowych-Przedsiębiorca” oraz „Słownika Kodów i Walidacji Off-line Systemu Przedsiębiorca”. Na tym etapie dane nie są porównywane z wcześniej wysłanymi danymi. W przypadku zidentyfikowania błędów oznaczonych jako krytyczne rekord rozumiany jako umowa zwracany jest w raporcie z błędami celem ich poprawienia przez Użytkownika.

 

  1. Walidacja on-line

 

Na tym etapie sprawdzane są również zmiany we wcześniej wysłanych danych. W przypadku zidentyfikowania zmiany określonej w regułach opisanych w „Słowniku Kodów i Walidacji Off-line Systemu Przedsiębiorca” jako błąd krytyczny – rekord taki jest zwracany w raporcie z błędami celem ich poprawienia przez Użytkownika. W przeciwnym wypadku wysyłana jest aktualizacja danych wcześniej wysłanych. Aktualizacja obejmuje np. nową wartość kwoty raty w danym miesiącu.

 

W przypadku zidentyfikowania błędów krytycznych w walidacji danych, system tworzy dodatkowy plik tekstowy w formacie tekstowym (.FWD) z datą wywołania operacji eksportu danych. W pliku zostaną zrzucone jedynie błędne rekordy, przy czym jeden rekord odpowiada jednej umowie. Struktura pliku zawiera informacje o kodzie pola, w którym nastąpił błąd wraz z komunikatem błędu zgodnie z definicją reguł opisanych w podręcznikach BIK.

 

Po poprawieniu przez Użytkownika błędów w wymienionych umowach, zostaną one uwzględnione w kolejnej generacji pliku do BIK. Poprawnie wygenerowany plik umieszczany jest w lokalizacji zdefiniowanej w ustawieniach systemowych, dzięki czemu Użytkownik przed wysłaniem może poprawić błędy w odrzuconych danych, a następnie ponownie wygenerować wsad do BIK.

 

Takie rozwiązanie jest dodatkowym zabezpieczeniem przed ewentualnym naliczeniem kar za niepoprawne przekazanie danych, które nakładane są przez BIK na Subskrybenta.

 

Konieczność wysyłania danych do bazy BIK przez firmy leasingowe nie musi być nieprzyjemną koniecznością. Użytkownik wykorzystując możliwości nowego modułu LEO III za pomocą dwóch kliknięć, jest w stanie wygenerować plik wsadowy zgodny z wymogami BIK.

 

autor: Monika Perendyk