Oprogramowanie dla biznesu – BIL

Fakturowanie okresowe bez użytkownika – operacje masowe w CORE LEO

 

Czy wystawienie faktur okresowych może się odbywać w Systemie LEO bez użytkownika? Współczesna technologia pozwala na wykonywanie wielu zaawansowanych operacji w systemach IT, które nie wymagają obecności użytkownika. Konfiguruje się je w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu angażować ludzi. Dla użytkowników Systemu LEO przygotowaliśmy jego specjalną wersję CORE LEO, która dzięki zastosowaniu automatów oraz odpowiedniej konfiguracji z powodzeniem wykonuje szereg operacji masowych w tym wystawienie faktur okresowych.

CORE LEO jest wielowątkowym systemem automatyzującym wykonywanie procesów biznesowych w obszarze leasingu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o najnowsze technologie platformy Java Enterprise Edition. System został przystosowany do wieloplatformowych serwerów Red Hat JBoss Enterprise Application Platform oraz WildFly, co czyni go elastycznym, skalowalnym i bezpiecznym.

Aktualna wersja systemu 319 umożliwia wykonywanie operacji masowych oraz automatów WorkFlow zdefiniowanych w systemie LEO. W zależności od potrzeb dla każdej operacji można skonfigurować odpowiedni czas i częstotliwość wywołania. Przykładowo mogą to być szybkie automaty wykonywane co kilka minut oraz dłuższe operacje masowe wywoływane raz dziennie w godzinach wieczornych. Status wykonywanych operacji może być monitorowany przy użyciu powiadomień bazodanowych oraz e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator nie musi ręcznie uruchamiać i czekać na wykonanie całego procesu – może kontynuować pracę w systemie LEO lub webLSP.

 

Architektura rozwiązania

System CORE LEO działa na wieloplatformowym serwerze aplikacyjnym. W zależności od dostępnych zasobów systemowych możliwe jest skonfigurowanie klastra do uruchomienia na wielu węzłach, a nawet wielu maszynach, co znacznie poprawia wydajność i dostępność. CORE LEO jest zintegrowany z istniejącymi bazami danych LEO i webLSP, na których operatorzy definiują operacje oraz z bazą licencyjną, która jest używana podczas przetwarzania wykonywanych zadań. Operacje automatyczne wykonywane są przy pomocy zewnętrznych wykonawców ePosConnector i LeoAPI, co pozwala na większe rozproszenie systemu i poprawia wydajność. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, ponieważ pozwala na oddzielenie logiki wykonywanych zadań i łatwe dodawanie nowych funkcjonalności.

 

Konfiguracja operacji masowych

Panel konfiguracyjny operacji masowych dostępny jest w systemie LEO Leasing po wybraniu pozycji menu: Narzędzia -> Konfiguracja automatów i masowych operacji. Z poziomu tego okna użytkownik ma możliwość zdefiniowania schematów wykonania operacji automatycznych, zbioru danych do przetworzenia (np. kontaktów) oraz częstotliwości wywołania. Ze względu na wielowątkowe działanie serwera CORE LEO możliwe jest skonfigurowanie wielu operacji działających w tym samym czasie. Zostaną one wykonane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem bez dodatkowej akcji operatora.

Definicja automatu WorkFlow opiera się głównie na wybraniu linku, który ma zostać wywołany oraz ustawieniu parametrów znajdującej się na nim operacji i kontrolerów danych. System CORE LEO automatycznie wybierze kontrakty znajdujące się na statusie startowym linku i przekaże je do wykonawcy zadania. W przypadku operacji masowej należy zdefiniować zapytanie bazodanowe (SQL), które wybierze zbiór obiektów do przetworzenia. Można w ten sposób wykonać jedną operację na kontraktach znajdujących się na różnych statusach WorkFlow.

 

Konfiguracja częstotliwości wykonywania operacji

Dla każdej operacji należy ustawić częstotliwość jej wywołania przy pomocy replikatora. W zależności od potrzeb może to być wywołanie okresowe (co określoną liczbę minut), codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub raz w roku. W przypadku uruchamiania codziennego istnieje możliwość ograniczenia dni miesiąca, dni tygodnia, tygodni oraz miesięcy, w których ma zostać wykonana operacja. Ponadto operację można uaktywnić tylko w danym zakresie dat oraz ustawić konkretną godzinę wywołania. Różnorodność konfiguracji sprawia, że operacje mogą zostać przystosowane indywidualnie do logiki biznesowej WorkFlow każdego klienta.

 

Konfiguracja powiadomień wykonania operacji

W celu monitorowania statusu wykonywanych operacji należy skonfigurować odpowiednie powiadomienia. Aktualnie dostępne są dwa typy powiadomień: bazodanowe – odkładane do specjalnej tabeli w bazie CORE LEO oraz powiadomienia e-mail. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych powiadomień dla konkretnych operacji oraz powiadomień globalnych (dla wszystkich operacji). W zależności od potrzeb danej operacji administrator może określić treść wysyłanych powiadomień oraz ograniczyć częstotliwość ich wysyłania. Dzięki dowolności konfiguracji możliwe jest wysyłanie różnych powiadomień dla podsumowań wykonanych operacji oraz błędów przetwarzania poszczególnych kontraktów.

 

Wystawianie faktur okresowych poprzez operacje masowe

Jedną z wielu dostępnych operacji systemu CORE LEO jest fakturowanie okresowe przy użyciu operacji masowej. Przy użyciu odpowiedniej definicji operacji oraz dynamicznym doborze parametrów można wystawić faktury dla dużego zbioru kontraktów za bieżący miesiąc.

Definiowalne parametry wystawiania i księgowania faktur to między innymi:

  • data wystawienia,
  • termin płatności,
  • data kursu waluty,
  • data sprzedaży,
  • data dostawy.

W przypadku konfiguracji dla dużej liczby kontraktów operacja może uruchamiać się w godzinach wieczornych, gdy serwery nie są obciążone przez użytkowników. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że masowe operacje nie będą zakłócać normalnej pracy użytkownikom podczas dnia. Na rysunku 1 został przedstawiony przykład konfiguracji fakturowania okresowego.

Rysunek 1. Konfiguracja automatów i masowych operacji w systemie LEO

 

System CORE LEO rozpocznie wystawianie faktur okresowych dla ustalonego zbioru kontaktów o podanej godzinie. Skonfigurowane zostało powiadomienie e-mail po wykonaniu zadania, dlatego administrator nie musi martwić się o status wykonania zadania. Prosty przykład powiadomienia otrzymanego po wykonaniu operacji fakturowania został przedstawiony na rysunku 2.

Rysunek 2. Konfiguracja automatów i masowych operacji w systemie LEO

Po wystawieniu faktur okresowych operator otrzymał e-mail z potwierdzeniem ile kontraktów zostało prawidłowo przetworzonych. W zależności od konfiguracji administrator może otrzymać również wiadomości o ewentualnych błędach podczas fakturowania lub sprawdzić szczegółowy status przy pomocy powiadomień bazodanowych.

Użycie operacji masowych prowadzi do automatyzacji wykonywania procesów biznesowych, które wcześniej musiały być uruchamiane przez operatora w określonym czasie. Użycie systemu CORE LEO pozwala na wykonywanie wielu równoległych zadań w sposób asynchroniczny, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych naszym najnowszym rozwiązaniem „Operacje masowe w CORE LEO” zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym Pionu Oprogramowania dla Leasingu wysyłając wiadomość na adres e-mail:

 

autor: Paweł Skwara