Zanim zadzwonisz do Serwisu/Konsultanta

Konfiguracja programu Generator JPK

 

Za nami 1 lipca 2016, a więc dzień, od którego zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu prowadzenia kontroli podatkowych. W myśl nowych przepisów dowodem w czynnościach kontrolnych stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który podatnik jest zobowiązany przekazywać na żądanie organu podatkowego. Obowiązek ten w pierwszej kolejności objął tzw. dużych podatników (w rozumieniu właściwych aktów prawnych). Asseco Data Systems oferuje swoim Klientom Generator JPK – program, który pozwala przesyłać wymagane dane do urzędów skarbowych. Niniejszy artykuł prezentuje sposób konfiguracji tego programu.

JPK to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik jest zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego, księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe. JPK pobiera wymagane dane zgodne ze schematami XSD dostarczonymi przez Ministerstwo Finansów, które wymaga przesyłania siedmiu rodzajów plików XML zgodnych z opublikowanymi schematami XSD, dostosowanych do poszczególnych obszarów podatkowo-rachunkowych używanych przez przedsiębiorstwa.

Asseco Data Systems (ADS) stworzyło aplikację internetową w technologii Java, umożliwiającą generację plików JPK w formacie XML na żądanie Urzędu Skarbowego w ramach kontroli podatkowej. Konfiguracja aplikacji sprowadza się do utworzenia profilu i jego właściwego ustawienia, co prezentujemy poniżej.:

Aby wygenerować plik JPK należy skonfigurować profil . Profil składa się z zapytań SQL, pobierających dane z odpowiednich tabel oraz mapowań poszczególnych kolumn z zapytań z polami w pliku XML. Konfiguracja ta znajduje się w menu: Konfiguracja -> Profile schematów importu.

 

Konfiguracja profili – Profile schematów importu 

Rys. 1. Okno Profile schematów importu 

 

W oknie Profile schematów importu dostępny jest przycisk + Nowy profil, za pomocą którego jest możliwość dodania nowego profilu. Natomiast możliwość edycji już istniejących profili,  jest przez przyciski dostępne przy każdym profilu w kolumnie Akcja, są to: Edycja, Zapytania podrzędne, Mapowania oraz Usuń.

 

Konfiguracja profili – Edycja

W ustawieniach podstawowych należy wprowadzić wartości do określonych pól:

  • Symbol, Nazwa, Opis – pola z symbolem, nazwą i opisem profilu – wartości tych pól widoczne są na siatce danych;
  • Typ schematu – lista wybór, schematów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Finansów;
  • Baza danych – lista udostępnionych baz;
  • Aktywny – ustawienie to determinuje możliwość wygenerowania pliku JPK wg danego profilu.

Rys. 2. Okno Edycja profilu schematu importu

Konfiguracja profili – zapytania podrzędne

Dla nowo utworzonego profilu należy wprowadzić zapytania SQL. Definiuje się 2 rodzaje zapytań: Nadrzędne (iterujące) i Podrzędne.
Na przykład przy wyborze faktur do pliku JPK zapytaniem nadrzędnym (iterującym), będzie wybór rekordów z listą numerów faktur z tab. FAKTURA, natomiast zapytaniem podrzędnym, będzie wybór wszystkich pozycji z tabeli FAKTURASPEC, dla danego numeru faktury, czyli dla każdego rekordu nadrzędnego.

Zapytania nadrzędne ustawiamy jako główne w polu typu checkbox. Każdą z kolumn zapytania nadrzędnego można użyć jako parametr w zapytaniu podrzędnym poprzedzając nazwę kolumny dwukropkiem :nazwa_kolumny – w ten sposób łączy się zapytania podrzędne z nadrzędnymi.

Rys. 3. Edycji zapytania porzędnego

Rys. 4. Łączenie zapytania podrzędnego z nadrzędnym

Konfiguracja profili – Mapowania

Przycisk Mapowania przy wybranym profilu, umożliwia ustawienie mapowań danych z zapytań SQL z polami w pliku XML.

W oknie Mapowań przyporządkowuje się elementy struktury XML z odpowiednimi danymi z zapytań nadrzędnych, wybierając nazwę zdefiniowanego zapytania. W kolumnie Dostępne elementy wskazuje się nazwę zapytania i nazwę kolumny np.: <DANEKONTA.NR_KONTA>.

Rys. 5. Mapowanie profilu

Konfiguracja profili – dodatkowe parametry domyślne

Aplikacja pozwala na zdefiniowanie dodatkowych parametrów do wykorzystania w definiowanych zapytaniach SQL, odwołując się do nich poprzez poprzedzenie nazwy parametru dwukropkiem :nazwa_parametru, np. :NIP_Firmy.
Konfiguracja ta znajduje się w menu: Konfiguracja -> Dodatkowe parametry domyślne.

W oknie Dodatkowe parametry domyślne dostępny jest przycisk + Nowy parametr, za pomocą którego jest możliwość zdefiniowania nowego parametru. Natomiast możliwość edycji już wprowadzonych parametrów,  jest przez przyciski dostępne przy każdym parametrze w kolumnie Akcja, są to: Edycja oraz Usuń.

Wprowadzenie nowego parametru oraz jego edycja sprowadza się do ustawienia pól:

  • Nazwa – nazwa parametru, jest to nazwa, która będzie wykorzystywana w zapytaniach SQL;
  • Wartość – wartość domyślna dla parametru;
  • Opis – wprowadzany opcjonalnie.

Rys. 6. Konfiguracja dodatkowych parametrów domyślnych

Dodatkowo w aplikacji są oprogramowane dwie zmienne zakresu dat do wykorzystania w zapytaniach SQL. Pola te są widoczne w aplikacji w polach Data od oraz Data do przy generacji plików JPK.

Przykład wykorzystania w SQL parametrów przekazywania dat:
select * from faktura where DATAWYST >= to_date(:ParamDate1,’yyyy-mm-dd') and DATAWYST <= to_date(:ParamDate2,’yyyy-mm-dd')

Rys. 7. Ustawianie dat generowania danych

Wszystkim zainteresowanym osobom udostępniamy szczegółową instrukcję konfiguracji programu Generator JPK, w tym celu prosimy o kontakt z Działem Handlowy Pionu Oprogramowania dla Leasingu: leo.sales@assecods.pl

 

autorzy: Joanna Borkowska ; Waldemar Sykacz