Metropolis – Platforma Zarządzania Miastem

Strona Główna > Oferta > Smart City OLD > Metropolis – Platforma Zarządzania Miastem
O PRODUKCIE

Metropolis to platforma, której celem jest zapewnienie spójnego rozwiązania informatycznego wspierającego efektywność zarządzania przestrzenią i usługami miejskimi. Platforma ADS.Metropolis zapewnia:

 

  • akwizycję, integrację, analizę i wizualizację danych dotyczących świadczenia dowolnych usług miejskich w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem technologii INTERNET OF THINGS, GIS oraz BIG DATA,
  • technologie niezbędne do odpowiedzialnego i bezpiecznego udostępniania danych mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym (OpenDataAPI),
  • zautomatyzowany pomiar kluczowych wskaźników (KPI) funkcjonowania miasta – zgodnie z normą ISO 37120: 2014,
  • realizację kluczowych usług miejskich:
    • Karta Miejska,
    • Transport zbiorowy,
    • Transport indywidualny,
    • Pomiar jakości środowiska – powietrze, woda, zieleń, hałas, światło,
    • Strefy płatnego parkowania wraz z modelem Park&Ride,
    • Tablice zmiennej treści,
    • Monitoring wizyjny,
    • Oświetlenie,
    • Przewodnik Turystyczny Metropolis (aplikacja mobilna).
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.
ul. Branickiego 13
85-950 Warszawa

 

metropolis@assecods.pl

Kluczowe cechy platformy Metropolis z perspektywy:
Zamawiającego (miasta)

  • Gwarancja poboru opłat za usługi w przestrzeni miejskiej, zbudowana dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych systemów MDM funkcjonujących w miastach (np. Ewidencje Ludności, Śmieci, itp.) w połączeniu z nowymi możliwościami udostępnianymi dzięki rozwiązaniom klasy Internet of Things (Beacony, Bluetooth Low Energy, sieci klasy LoRa) oraz funkcjonujące już aktualnie standardy i kanały płatności (EMV, pay-by-link, e-commerce, blik);
  • Mechanizm rozliczenia wykorzystania usług publicznych w mieście, z uwzględnieniem finansowania z budżetu centralnego, budżetu lokalnego, opłaty wniesionej przez klienta usług;
  • Obniżenie TCO rozwiązań ITS oraz systemów poboru opłat za przejazd w transporcie zbiorowym, które eksploatować musi miasto – dzięki obniżeniu wymagań na infrastrukturę wyniesioną, której obsługę zapewnia miasto;
  • Zapewnienie rozszerzalności systemu płatności i rozliczeń umożliwiając łatwe włączanie kolejnych podmiotów zapewniających kolejne usługi w przestrzeni publicznej miasta, w szczególności związanych z intermodalnością transportu miejskiego (Kolej, Taxi, Transport zbiorowy, car-sharing, rowery miejskie);
  • Zapewnienie odpowiednich interfejsów umożliwiających realizację koncepcji Open Data dla danych w obszarze miejskiego transportu;
  • Zapewnienie efektywnych narzędzi monitorowania stanu bieżącego oraz analizy danych historycznych w obszarze środowiska – jakość powietrza (smog), hałas;
  • Zapewnienie osadzenia rozwiązania w chmurze oraz zakup w modelu usługi;
  • Narzędzie operacyjnego jak i strategicznego monitorowania kluczowych dla rozwoju miasta wskaźników (zgodnie z normą ISO 37120: 2014);
  • Wzrost atrakcyjności dobrze zarządzanego miasta dla inwestorów.

Z perspektywy użytkownika Klienta usług
publicznych w mieście

  • Wygoda i swoboda w korzystaniu z usług publicznych – np. podróż w mieście w modelu „Hands-Free” (pay as you go) – bez konieczności podejmowania czynności takich jak zakupy biletów, rejestracje wejść/wyjść lub modelu „Check-in – Check-out”;
  • Gwarancja bezgotówkowego i kompleksowego rozliczenia z miastem za skorzystanie z jego usług;
  • Aktualna informacja o kluczowych dla mieszkańca wskaźnikach: informacja pasażerska, informacje środowiskowe wraz z mechanizmem alertów;
  • Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, transportu publicznego i wielu innych aspektów życia miasta.

Moduł Karty Miejskiej to bezpieczny identyfikator mieszkańca umożliwiający korzystanie z pełnej palety usług miejskich, w szczególności transportu zbiorowego, stref parkingowych, opłat miejskich. Obejmuje komplet procesów związanych z cyklem życia Karty Miejskiej (spersonalizowanej jak i na okaziciela) umożliwiającej wykorzystanie jej w systemie automatycznego poboru opłat za przejazd w transporcie zbiorowym, jak i stanowiący kluczowy element identyfikacji Klienta w ramach nowoczesnego Systemu Usług Miejskich.

Portfolio Metropolis obejmuje rozwiązania klasy „Card-Based” oraz „ID Based”.

„Card-Based” – klasyczna implementacja bezpiecznej Karty Miejskiej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego, w której to Karta jest referencyjnym nośnikiem uprawnień na przejazd (biletów, punktów, IPE). Zrealizowany projekt to Śląska Karta Usług Publicznych. ŚKUP łączy w sobie kilka funkcjonalności:

  • nośnik biletów okresowych i abonamentowych,
  • instrument pieniądza elektronicznego, pozwalający na dokonywanie płatności za usługi publiczne,
  • identyfikator użytkownika (karta spersonalizowana),
  • nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego,
  • karta przyjazna dla osób niewidomych i niedowidzących.

„ID Based” – nowe podejście do poboru opłat za usługi miejskie, w ramach którego Klient posługując się bezpiecznym identyfikatorem (umieszczonym np. w Karcie Miejskiej) ma dostęp do Usług Miejskich, za które rozlicza się w modelu „post-paid”.

Model „ID Based” będzie w perspektywie najbliższych lat wiodącym modelem świadczenia Usług Miejskich w Inteligentnym Mieście.

Niezależnie od przyjętego modelu Karta Miejska jeszcze przez wiele najbliższych lat, będzie kluczowym elementem świadczenia usług, np. w transporcie zbiorowym, zapewniając niezbędne bezpieczeństwo właścicielowi systemu, jak i wygodę dla jej Użytkowników.

Platforma Metropolis to kompleksowy zestaw produktów i usług zapewniający skuteczne uruchomienie rozwiązań wspierających nowoczesny transport zbiorowy. Obsługuje następujące obszary:

  • ITSM: zarządzanie infrastrukturą transportową,
  • SDIP: dynamiczna informacja pasażerska,
  • AFC: automatyczny pobór opłat za przejazd zintegrowany z systemem Karty miejskiej.

Moduł Transport zbiorowy zbudowany został z wykorzystaniem sprawdzonej infrastruktury (producenci AEP, Mikroelektronika, R&G) oraz zintegrowanego nowoczesnego systemu centralnego. System zapewnia również niezbędne elementy sterowania operacyjnego, jak i prowadzenia analityki funkcjonowania transportu zbiorowego.

Platforma Metropolis jest w stanie przetwarzać w trybie on-line oraz składować i zapewniać narzędzia analityczne dla danych związanych ze świadczeniem usług transportu zbiorowego pozyskiwanych zarówno z pojazdów (np. dane z GPS, dane o realizacji zaplanowanych kursów przez kierujących, informacje o przyspieszeniach/opóźnieniach, dane o napełnieniu taboru, alerty przekazywane przez Kierujących, zdarzenia serwisowe związane z taborem).

Platforma Metropolis udostępnia narzędzia umożliwiające skuteczne strojenie sieci transportowej w aglomeracji, przyczyniając się do poprawy jej efektywności (a więc zmniejszenia kosztu), jak i podniesienia komfortu użytkowników transportu zbiorowego.

Moduł Pomiar jakości środowiska to kompleksowe rozwiązanie zapewniające pozyskanie, analizę i prezentację danych ze stacji pogodowych oraz wielu czujników środowiskowych umieszczonych w przestrzeni miejskiej. Platforma posiada zestaw konektorów umożliwiających podłączanie różnej klasy sprawdzonych czujników (np. Libellium, Ayeeka). W szczególności umożliwia pomiar kluczowych wskaźników związanych z jakością powietrza na terenie aglomeracji objętej wdrożeniem, takich jak:

  • temperatura powietrza,
  • wilgotność powietrza,
  • ciśnienie,
  • CO/CO2,
  • Zapylenie (PM1, PM2,5, PM10).

Pomiar jakości powietrza oraz gromadzenie danych do analizy wpływu czynników odpowiadających za nadmierne zapylenie są niezbędnym elementem strategii zwalczania zjawiska smogu w aglomeracjach.

Możliwe jest również uzupełnienie metryk związanych z pomiarami powietrza o kolejne aspekty związane ze środowiskiem:

  • pomiar hałasu,
  • pomiar natężenia światła,
  • pomiar wilgotności gleby.

Czujniki dokonujące pomiarów przekazują dane do części centralnej platformy Metropolis z wykorzystaniem rozwiązań klasy Internet of Things. Dane przekazywane przez czujniki są uzupełnione o szereg metadanych zapewniających późniejsze ich efektywne analizowanie, w szczególności stempel czasowy oraz informacje globalizacyjne.

Kluczowe mechanizmy analityczne, które udostępnia platforma Metropolis, to:

  • Analizy przestrzenne: Dane pochodzące z czujników środowiskowych mogą być wizualizowane na mapach umożliwiając realizację dalszych analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS, umożliwiają budowanie np. mapy hałasu, mapy zapylenia (smogu), mapy emisji CO2;
  • Pomiar wskaźników: Metropolis umożliwia zdefiniowanie szeregu wskaźników, za których pomiar odpowiedzialność bierze platforma analityczna;
  • Analiza trendu/regresji: Kluczowe mechanizmy analizy danych umożliwiające dalszą analizę predykcyjną sytuacji związanej ze środowiskiem metropolii.

Moduł Strefy płatnego parkowania to kompleksowe rozwiązanie zarządzania strefą płatnego parkowania oraz poboru opłat za parkowanie, zbudowane z wykorzystaniem dedykowanych parkomatów oraz zintegrowanego systemu centralnego, możliwe do integrowania z systemem karty miejskiej.

Platforma Metropolis zapewnia odpowiednie narzędzia zarządzania strefami parkingowymi (model Park&Ride), jak i prowadzenia analityki w zakresie m.in.: zajętości stref parkowania, czasu postoju pojazdu – wspierając w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących eksploatacji istniejących lub powoływania nowych stref parkowania.

Moduł Tablice zmiennej treści to kompleksowe rozwiązanie zapewniające zarządzanie i prezentację informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem tablic zmiennej treści.

Dynamiczna informacja pasażerska może być zintegrowana z rozwiązaniami mobilnymi funkcjonującymi w wybranych grupach pojazdów (np. autobusy, tramwaje świadczące transport zbiorowy) i prezentować informacje pasażerom o faktycznym czasie przejazdu, spodziewanych opóźnieniach lub utrudnieniach.

Moduł Monitoring wizyjny to kompleksowe rozwiązanie zapewniające prezentację i analizę danych miejskiego monitoringu wizyjnego, zbudowane z wykorzystaniem komponentów wiodących producentów (m.in. CISCO Sensity), jest możliwe do zintegrowania z podsystemem Inteligentnego oświetlenia. Moduł ten zapewnia również zaawansowane algorytmy analizy obrazu umożliwiające automatyczne wykrywanie zagrożeń oraz zdarzeń niepożądanych.

Moduł Monitoring wizyjny wyposażony jest w alerty i komunikaty związane z obiektami w przestrzeni miejskiej, które umożliwiają zautomatyzowane monitorowanie parametrów pracy poszczególnych urządzeń (np. kamer, czujników, automatów) oraz ich gromadzenie i późniejsze analizowanie.

Moduł Inteligentne oświetlenie to kompleksowe rozwiązanie zarządzania strefą oświetlenia, zbudowane z wykorzystaniem komponentów wiodących producentów oświetlenia (np. Philips) oraz zintegrowanego centralnego systemu zarządzania i monitorowania oświetlenia miejskiego.

Możliwości modułu Inteligentne oświetlenie:

  • Umożliwia skuteczne monitorowanie funkcjonowania nowoczesnych stref oświetlenia;
  • Może udostępniać funkcjonalności zdalnego zarządzania elementami nowoczesnej strefy oświetlenia;
  • Zapewnia wymierne korzyści finansowe związane z eksploatacją nowoczesnych stref oświetlenia w mieście;
  • Otwiera pole do rozbudowy o kolejne sensory – np. kamery, stacje pogodowe, pomiar zanieczyszczeń;
  • Analityka danych związanych z oświetleniem umożliwia optymalizację budżetu i poprawę komfortu życia w mieście.

Platforma Metropolis zapewnia również obszar analityczno-raportowy w zakresie segmentu oświetlenia, umożliwiając prezentację i analizę kluczowych wskaźników związanych z poborem mocy,  natężeniem światła, niezawodnością infrastruktury.

Mobilna aplikacja Przewodnik Turystyczny Metropolis to autorskie rozwiązanie Asseco Data Systems, które wykorzystuje technologię beacon. Zarządzanie nadajnikami bluetooth odbywa się poprzez platformę Metropolis, gdzie w intuicyjny sposób można dodawać nowe beacony, zmieniać ich położenie czy zarządzać treścią prezentowaną w aplikacji mobilnej, m.in. dzięki dodawaniu/usuwaniu opisów lub zdjęć.

Mobilna aplikacja Przewodnik Turystyczny Metropolis przeznaczona jest dla użytkowników odwiedzających miasto, chcących poznać wartościowe miejsca od innej strony niż z klasycznych przewodników turystycznych. Wykorzystanie aplikacji mobilnej w połączeniu z beaconami umieszczonymi na kluczowych zabytkach miejskich powoduje nieszablonowe oraz interaktywne doznania dla użytkownika końcowego. Odkrywanie kolejnych miejsc pozwala na lepsze poznanie obiektów historycznych, co w połączeniu ze zdobywaniem dodatkowych osiągnieć za odkrywanie wartościowych miejsc na mapie miasta zwiększa zaangażowanie i wiedzę użytkownika.

 

Zdjęcia poglądowe aplikacji dostępne w Play Google

 

Mobilna aplikacja Przewodnik Turystyczny Metropolis wyposażona jest w następujące moduły:

  • Moduł mapy,
  • Moduł atrakcje,
  • Moduł atrakcji,
  • Moduł osiągnięć,
  • Moduł kontaktu.

Mobilną aplikację można rozszerzyć o dodatkowe moduły Metropolis, takiej jak:

  • Parkingi – włącznie z funkcjonalnością nawigacji do wybranego parkingu,
  • Incydenty – użytkownik w trzech prostych krokach przekazuje komunikat do odpowiednich służb, np. nt. bieżącego zdarzenia/incydentu na terenie miasta (dziura w jezdni, nielegalne paleniska czy porzucony samochód).

 

Moduł Mapy

Sercem aplikacji Przewodnik Turystyczny Metropolis jest moduł mapy (Open Street Map), gdzie markerami zaznaczona jest lista obiektów wartościowych dla turystów:  miejsca atrakcyjne turystycznie, punkt informacji turystyczno-kulturalnej, aktualne miejsce użytkownika aplikacji. Moduł działa w ten sposób, że po kliknięciu na marker pojawiają się możliwe do podjęcia akcje, typu: opcja prowadź do (tj. nawigacja do punktu), krótki opis na temat miejsca oraz zdjęcie tego miejsca.

Każdy zaznaczony na mapie marker to beacon. Po wejściu w zasięg beacona następuje interakcja z użytkownikiem:

  • zostaje przydzielony status/osiągnięcie np. Początkujący Wędrowiec. Następnie w zależności od kolejnych odkrytych zabytków status/osiągniecie zmienia się na np. Rzeszowski Odkrywca czy Stały Bywalec Rzeszowa (nazewnictwo do ustalenia),
  • wyświetlana zostaje dodatkowa treść w formie zdjęcia, opisu zdefiniowanego na webowej wersji Metropolis,
  • użytkownik zamiast czytać tekst będzie miał możliwość wysłuchania opisu zabytku, dostarczoną przez narratora (funkcjonalność Text TSpeech od Google),
  • użytkownik na mapie będzie miał zabytek zaznaczony jako odwiedzony.

Moduł mapy dostępny jest w języku polskim oraz angielskim z możliwością łatwego rozszerzenia o kolejne wersje językowe aplikacji.

 

Moduł Atrakcje

W module tym są dostępne pełne opisy zabytków, na których umieszczone są nadajniki sygnału Bluetooth. Szczegóły tych informacji definiowane są przez administratora na webowej wersji Metropolis (pogrubiony tytuł, opis szczegółowy czy galeria zdjęć).

 

Moduł Osiągnięcia

W module tym dostępne są trofea/osiągnięcia. Dla przykładu, gdy użytkownik aplikacji zdobędzie ich określoną liczbę, będzie mógł odebrać nagrodę (np. kubek, koszulkę, pendrive z logo miasta do odbioru w punkcie informacyjnym lub inną nagrodę od partnerów biorących udział w projekcie).

 

Moduł Kontakt

Moduł Kontakt zawiera informacje kontaktowe, ważne telefony oraz adresy e-mail podane na oficjalnej stronie miasta, czyniąc tym samym łatwy dostęp do tych informacji dla użytkownika aplikacji.

 

Moduły dodatkowe:

Parkingi – na podstawie danych o stanie zajętości parkingów (w istniejącym systemie lub docelowym z czujnikami w konkretnych miejscach) na terenie miasta wyposażonych w system zliczania pojazdów, aplikacja prezentuje poziom napełnienia miejsc postojowych. Informacja ta znacząco wpływa na zmniejszenie liczby pojazdów w centrum poszukujących wolnych miejsc parkingowych, co pozytywnie przełoży się na jakość powietrza. Użytkownik będzie informowany o liczbie wolnych miejsc na danym parkingu, przy jednoczesnej opcji nawigacji do wybranego punkt postojowego.

Incydenty – aplikacja posiada funkcję informowania odpowiednich służb o incydentach na terenie miasta. Incydenty te to np. uszkodzona nawierzchnia drogi, niedziałająca latarnia, itp. Użytkownik poprzez zrobienie zdjęcia i wprowadzenie krótkiego opisu czego dotyczy awaria, prześle informacje bezpośrednio do odpowiednich służb przyjmujących tego typu zgłoszenia. W trzech prostych krokach Użytkownik może zdefiniować problem, odpowiednio go skategoryzować oraz dodać załączniki w formie zdjęć z aparatu wraz z komentarzem, jednocześnie przesyłając bieżącą lokalizację incydentu.

TECHNOLOGIA

Platforma Metropolis ma budowę modularną. Główne moduły – Metropolis Core oparte są o technologię Java, moduł interfejsu użytkownika oparty na HTML 5 pozwala na dostęp do systemu przez wszystkie popularne przeglądarki Internetowe:

  • Google Chrome v. 57.x i wyższe
  • Mozilla Firefox v. 53.x i wyższe
  • Microsoft Edge v. 25.x i wyższe
  • Opera v. 43.x i wyższe
  • Internet Explorer v. 11.x i wyższe
  • Safari v. 10.x i wyższe

Klient mobilny Metropolis.Go dostępny jest na telefony i tablety działające w oparciu o systemy operacyjne:

  • Android v. 5.0 i wyższe
  • iOS v. 9.3 i wyższe

Modularność i dedykowana architektura pozwala na to, aby każdy z modułów opierał się na innym stosie technologicznym, najbardziej odpowiednim dla jego potrzeb. Wykorzystujemy środowiska Java, Node.JS, .Net Core oraz inne. Magazyny danych dostosowane są do konkretnych potrzeb, wykorzystujemy zarówno tradycyjne bazy SQL jak i NOSQL – KV, bazy dokumentowe.

Platforma Metropolis zbudowana jest w oparciu o architekturę chmurową wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania. Pozwala to na wdrożenie w bardzo wielu wariantach, łatwą ich migrację oraz rozszerzanie. Modularna budowa pozwala na wybór najbardziej potrzebnych usług w danej chwili, natomiast wdrożenie chmurowe pozwala na automatyczne skalowanie wykorzystania zasobów serwerowych do aktualnych potrzeb.

KORZYŚCI

Optymalizacja kosztów zarządzania miastem

Platforma Metropolis pozwala na optymalizację kosztów zarządzania miastem, na skutek automatyzacji działań (np. zużycia energii, utrzymania wielu oddzielnych systemów, itp.) oraz łatwiejszej współpracy z innymi obszarami miasta, dzięki jednemu, centralnemu systemowi.

Bogata funkcjonalność

Platforma Metropolis pozwala na realizację kluczowych usług miejskich, takich jak: Karta Miejska, Transport zbiorowy, Transport indywidualny, Pomiar jakości środowiska (powietrze, woda, zieleń, hałas, światło), Strefy płatnego parkowania wraz z modelem Park&Ride, Tablice zmiennej treści, Monitoring wizyjny, Oświetlenie.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Wykorzystanie najnowszych trendów inżynierii oprogramowania pozwoliło nam stworzyć rozwiązanie zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa danych.

Mobilność

Platforma Metropolis dostępna jest jako aplikacja mobilna Metropolis.Go, zapewnia możliwość opłacenia i skorzystania z usług miejskich bez konieczności posługiwania się dedykowaną Kartą Miejską. Aplikacja ma intuicyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs.

Trzy modele sprzedażowe

Platforma Metropolis dostępna jest w trzech modelach sprzedażowych: w modelu „kolokacji u klienta” jak i w modelu chmurowym oraz w modelu hybrydowym. Klient może wybrać najbardziej mu odpowiadający model.

Sprawdzona jakość

Platforma Metropolis jest wynikiem wielu lat doświadczeń, analiz, prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń kolejnych ewolucji „systemów miejskich” realizowanych przez Grupę Asseco. Jej sprawne funkcjonowanie zostało sprawdzone i potwierdzone podczas realizacji wielu projektów.

OFERTA

Rozwiązania centralne systemu Metropolis (tj.: Metropolis.CRC IoT API, Metropolis.CRC Settle&Pay API, Metropolis.CRC Mobile API, Metropolis.CRC Operation Centre, Metropolis.CRC Strategy Centre, Metropolis.CRC Client API, Metropolis.CRC Open Data API) dostępne są zarówno w modelu „kolokacji u klienta” jak i w modelu chmurowym, z wykorzystaniem najwyższej jakości CPD Asseco Data Systems.

Możliwa jest realizacja również w modelu hybrydowym (np. podstawowe CPD u Klienta, a zapasowe w Asseco Data Systems lub część usług podstawowych wymagających okresowego przeskalowania wydajnościowego w CPD Asseco Data Systems).

REALIZACJE
  • Rozbudowa Systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie
  • Dostawa mobilnych urządzeń i oprogramowania do kontroli biletów – MPK Łódź
  • Dostawa kompleksowego Systemu wspomagania windykacji i urządzeń kontrolerskich – ZTM Warszawa
  • System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Katowicach
  • Śląska Karta Usług Publicznych (Transport miejski, Parkowanie, Elektroniczna administracja, Płatności bezgotówkowe)
  • System Płatnego Parkowania w Rzeszowie
  • Aplikacja mobilna oparta o system Metropolis dla mieszkańców i turystów Wodzisławia Śląskiego
Case study

Inteligentne przystanki w Rzeszowie
System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego

Węzeł przesiadkowy
„Dworzec Lokalny” w Rzeszowie

Zintegrowana Karta Miejska
Miejski System Opłat i Benefitów

Metropolis
System Poboru Opłat w Tychach

Multimedia

Broszura Metropolis

 Metropolis – Platforma Zarządzania Miastem

Metropolis – Oświetlenie

 Metropolis – Oświetlenie

Metropolis – Ekologia

 Metropolis – Ekologia

Metropolis – Transport Publiczny

 Metropolis – Transport Publiczny

Metropolis – Mobilność i Bezpieczeństwo

 Metropolis – Mobilność i Bezpieczeństwo

Metropolis – Turystyka i Kultura

 Metropolis – Platforma Zarządzania Miastem

Inteligentny System Monitoringu Przystanków Autobusowych

 ISMPA

Inteligentny System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym

 ISMPA

Film Metropolis

Smart płatności w autobusach – Tychy