Badania i rozwój

SMART-IDHUB: System Zarządzania scentralizowanymi i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o Blockchain i wykorzystujący kryptograficzne algorytmy postkwantowe, zintegrowany z Kwalifikowanymi Usługami Zaufania

Projekt „SMART-IDHUB: System Zarządzania scentralizowanymi i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o Blockchain i wykorzystujący kryptograficzne algorytmy postkwantowe, zintegrowany z Kwalifikowanymi Usługami Zaufania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu:

01.07.2021 – 31.12.2023

 

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu SMART-IDHUB agregującego dostawców usług identyfikacji elektronicznej, zintegrowanego z kwalifikowanymi usługami zaufania. Badania obejmują opracowanie  innowacyjnego silnika oceny ryzyka zapewniającego wymagany poziom bezpieczeństwa transakcji identyfikacji, odpowiedni dla kwalifikowanych usług zaufania. Rozwiązanie będzie także wspierało rozproszone środki identyfikacji oparte o blockchain. Jednocześnie zapewni odporność na ataki z wykorzystaniem komputerów kwantowych.

 

Planowane efekty:

W wyniku projektu zostaną wdrożone dwa rodzaje nowych i komplementarnych produktów:

  • Pierwsze rozwiązanie to rozszerzenie zakresu dotychczasowych usług podpisu elektronicznego świadczonych przez Asseco Data Systems S.A. dla osób reprezentujących podmioty gospodarcze oraz osób fizycznych. Na rynek wprowadzona zostanie nowa usługa wydawania certyfikatów kwalifikowanych krótkoterminowych do podpisów jednorazowych OTF (w locie) na podstawie zdalnej identyfikacji.
  • Drugi produkt, to niezależne uruchomienie platformy SMART-IDHUB agregującej szeroki wachlarz usług identyfikacji tożsamości. W zależności od wymagań transakcji biznesowej platforma dostarczać będzie środki identyfikacji o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, zasięgu geograficznym czy koszcie jednostkowym identyfikacji.

 

Wartość projektu

8 208 817,82 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich

4 041 108,40 zł

NOWATORSKA KONCEPCJA POBORU OPŁAT I ROZLICZANIA USŁUG MIEJSKICH W RAMACH SMARTCITY

Projekt „Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach SmartCity” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Transport zbiorowy to przeważnie największe koszty miasta (25-30% budżetu), wymagające ciągłej optymalizacji. Poszukiwane są rozwiązania integrujące usługi miasta z perspektywy klientów (np. mieszkańców, którzy przemieszczają się po mieście) jak i dostawców usług transportowych. Wygodne korzystanie z transportu w mieście oznacza obecnie intermodalność podróży i zintegrowane wnoszenie opłat (m.in. za parkowanie, przejazd koleją metropolitalną/miejską/podmiejską, autobusem, rowerem). Z uwagi na rosnącą konkurencję pomiędzy miastami, istotny staje się monitoring wskaźników kluczowych aspektów życia w mieście, potwierdzonych stosowną certyfikacją na zgodność z normą ISO 37120:2014.

 

Okres realizacji projektu:
01.09.2017 – 30.06.2021

 

Cel projektu
Celem projektu jest przeprowadzenie badań i opracowanie rozwiązania zapewniającego unikalny na rynku pakiet narzędzi i usług:

  1. Umożliwiających wygodne korzystanie z intermodalnego transportu zbiorowego wraz z rozliczeniem finansowania i zintegrowanym, sprawiedliwym społecznie poborem opłat maksymalizującym wpływy ze sprzedaży dzięki powszechności uiszczania opłat za przejazd oraz zmniejszającym koszty windykacji.
  2. Wspierających zarządzanie cyfrową infrastrukturą oraz usługami miast z wykorzystaniem sensorów i sterowników wraz z nowoczesnymi mechanizmami analizy i korelacji informacji płynących z różnych obszarów funkcjonowania miasta, tak aby wspomagać właściwe decyzje związane z inwestycjami i działać na rzecz podniesienia wskaźnika jakości życia w mieście w oparciu o normę ISO 37120:2014 z wykorzystaniem rozwiązań klasy Internet of Things, Machine Learning, Big Data.

 

Planowane efekty
Zrealizowane będą: analiza wykonalności i budowa systemu wygodnej podróży w modelach „hands free” i „pay-as-you-go” oraz zintegrowanie poboru opłat z nowoczesnymi instrumentami płatniczymi i nowymi usługami administracji publicznej (np. potencjalnie z integracją z rozwiązaniami obszaru Pomocy Społecznej i Rodziny np. 500+, zasiłki społeczne, Karta Dużej Rodziny), respektujące jednocześnie złożoność formalno-prawną (ulgi) i bezpieczeństwo.

 

Wartość projektu
14 001 961.77 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich
6 986 071.56 PLN