Opis Obszaru

Tworzymy i wdrażamy oprogramowanie wspomagające pracę urzędów administracji samorządowej, tzw. Centralny System Miejski, w którego skład wchodzi Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą, Platforma Zarządzania Oświatą oraz System dedykowany dla Przedsiębiorstw Komunalnych. Oferujemy także autorskie rozwiązania takie jak proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania jak również rozwiązania przeznaczone do tworzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i publikowania informacji za pośrednictwem Internetu. Naszym oprogramowaniem wspieramy również proces tworzenia i składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych i krajowych, ich oceny formalnej i merytorycznej, a także przyznawania dofinansowania i podpisania stosownej umowy.

Jesteśmy liderem oprogramowania dla jednostek administracji samorządowej. Jako jedyni w Polsce dostarczamy spójny i kompleksowy Centralny System Miejski, który pozwala:

 • zoptymalizować koszty, daje realne oszczędności dla miasta,
 • spójnie zarządzać miastem a nie silosami,
 • otworzyć centra usług wspólnych,
 • rozliczać VAT dla całego miasta.

Dane Kontaktowe

 +48 58 740 40 95

+48 58 740 40 98

Wydarzenia

IX Konferencja Użytkowników Oprogramowania OTAGO

 

W dniach 12 i 13 czerwca 2017 r. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyła się już dziewiąta edycja Konferencji Użytkowników Oprogramowania OTAGO. W tym roku przewodnim tematem konferencji był: „InterAktywna komunikacja z mieszkańcem”. Podobnie jak w poprzednich edycjach, gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów z terenu całej Polski – głównie użytkownicy systemu Otago w osobach prezydentów, burmistrzów, dyrektorów departamentów, naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek miejskich. Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych, wzbogacenia wiedzy o nowych możliwościach Systemu Otago oraz wzajemnego poznania jego użytkowników z twórcami – pracownikami Asseco Data Systems S.A. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z Państwa dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem był aktywny udział w spotkaniu ponad 230 uczestników. Konferencja ma również na celu promocję walorów turystycznych tegorocznego gospodarza – Miasta Gdańsk, a także jego innowacyjnych sposobów realizacji zadań publicznych – między innymi dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Zapraszamy na filmowe podsumowanie IX edycji Forum OTAGO:

Główne rozwiązania dla administracji publicznej:

System dla instytucji samorządowych – to Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą, na który składają się następujące systemy informatyczne:

 • Systemy socjalne – rozwiązania informatyczne wspierające tematykę z zakresu: funduszu alimentacyjnego, dodatków czynszowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych wraz z obsługą związaną z przyznawaniem stypendiów socjalnych.
 • Systemy podatkowe – rozwiązania informatyczne obsługujące podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu, obsługi nieczystości), tj. wspomagające pracę przy kontrolowaniu stanu zobowiązań oraz należności z poszczególnych świadczeń.
 • Systemy ewidencyjne – rozwiązania informatyczne wspomagające prace w zakresie kompleksowego zarządzania i ewidencjonowania danymi o mieszkańcach (rejestr ludności – obywateli i cudzoziemców zamieszkałych na terenie gminy).
 • Systemy finansowe – rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie finansami gminy (planowanie budżetu, plan finansowy dla nadchodzącego roku, planowanie wydatków, prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości).
 • Systemy HR – rozwiązania informatyczne wspomagające pracę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, ocena okresowa, indywidualny program szkoleń i mentoringu).
 • Systemy Bi – wdrożenia narzędzi analitycznych opartych o rozwiązania Microsoft oraz Oracle.
 • Edicta (Elektroniczny System Obsługi Dokumentów) – to platforma klasy workflow, służąca do obsługi zaawansowanych procesów biznesowych oraz umożliwiająca integrację z systemami dziedzinowymi oraz usługami zewnętrznymi różnych producentów i dostawców, w tym z usługami PKI oraz kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. System Edicta przeznaczony jest do szerokiej gamy odbiorców, zarówno dla małych jak i dużych jednostek administracji samorządowej i rządowej. Architektura systemu została zaprojektowana również z myślą o efektywnej pracy w organizacjach wielooddziałowych.

System dla placówek oświatowych – to Platforma Zarządzania Oświatą, system do zarządzania placówkami oświatowymi, składający się z następujących modułów:

 • Rekrutacje (do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych) – system zapewnia prowadzenie rekrutacji w trybie do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych (moduł dla placówek i organu prowadzącego, moduł dla rodziców).
 • Platforma Zarządzania Oświatą – system zarządzania procesami oświatowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, który obejmuje wszystkie struktury gminy związane z dziedziną oświaty. W jego skład wchodzą następujące moduły: Arkusz organizacyjny, Analiza Obowiązku kształcenia, Księga zastępstw, Plan lekcji, Organizacja Egzaminów Zewnętrznych, System Zarządzania Uczniem, Elektroniczny dziennik i Wywiadówka 24.

System dla przedsiębiorstw komunalnych (ciepłowniczych i wodociągowych) – to system do zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym, składający się z następujących modułów:

 • KOM-Media – system do prowadzenia sprzedaży billingowej, przygotowania i drukowania umów z odbiorcami, ewidencji danych i parametrów rozliczeniowych.
 • E-BOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta – system umożliwiający uruchomienie internetowego kanału komunikacji miedzy przedsiębiorstwem komunalnym, a odbiorcą, co usprawnia proces obsługi klientów. Udostępnia informację o fakturach i płatnościach, umowach, punktach odbioru i odczytach, sprawach i wnioskach złożonych przez klienta oraz wiele innych.
 • Kom-Bok – system wspomagający obieg informacji i dokumentów, który umożliwia stałe monitorowanie poziomu jakości świadczonych usług. Umożliwia prowadzenie kartoteki kontrahentów, obsługę dokumentów, w szczególności faktury kosztowej i fakturowanie sprzedaży usług.
 • Kom-Inkaso PRO – system odczytowy, który umożliwia zbieranie i zapisywanie odczytów zarówno drogą radiową, jak i tradycyjnie poprzez wpisanie przez operatora. System ten ściśle współpracuje z systemem Kom-Media w zakresie procesów akwizycji odczytów, wystawiania faktur oraz rejestracji wpłat gotówkowych. Dzięki pracy on-line dane te mogą natychmiast znaleźć się w systemie billingowym w centrali przedsiębiorstwa.
 • KOM-NET – system umożliwia, m.in. planowanie i rozliczanie remontów oraz inwestycji (moduł Kom-Net planowanie i rozliczanie remontów oraz inwestycji), zarządzanie siecią (moduł Kom-Net system zarządzania siecią), zarządzanie wodomierzami (moduł Kom-Net Wodomierzownia), powiązanie danych o elementach sieci z mapą numeryczną (moduł Kom-Net GIS).
 • System ERP dedykowany firmom komunalnym – system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP. Zawiera pełną funkcjonalność ERP i zaawansowane rozwiązania do zarządzania finansami, personelem, produkcją, sprzedażą i logistyką. Poszczególne obszary funkcjonalne systemu połączone są procesowo, zgodnie z logiką i praktyką prowadzenia biznesu. Dzięki temu wiernie odzwierciedlają i usprawniają realizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Pion Administracji Terenowej w liczbach:

2.000.000

Uczniów korzysta z Platformy Zarządzania Oświatą

4.500

Szkół korzysta z Platformy Zarządzania Oświatą

25

Miast korzysta z Platformy Zarządzania Oświatą

50

Urzędów korzysta z Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą