Platforma Zarządzania Oświatą

Strona Główna > Oferta > Administracja Terenowa > Platforma Zarządzania Oświatą
O PRODUKCIE

Platforma Zarządzania Oświatą to system dla placówek oświatowych do zarządzania placówkami oświatowymi. W skład Platformy Zarządzania Oświatą wchodzą aplikacje obsługujące m.in.: rekrutację na różnych poziomach szkół (w tym także rekrutację przedszkolną), elektroniczne dzienniki, zarządzanie informacją o uczniu, analizę frekwencji, inwentaryzację sprzętu, wystawianie świadectw i legitymacji, naliczanie i wypłacanie stypendiów uczniowskich, komunikację na linii szkoła – rodzice oraz szkoła – organy, nadrzędne zarządzanie organizacją placówek oświatowych (arkusz  organizacyjny, plany lekcji, plany naborów, planowanie dyżurów) i wiele innych komponentów wspomagających zarządzenie oświatą. W chwili obecnej z systemu korzysta 2 mln uczniów  w 4 500 szkołach, w ponad 20 miastach.

Poza szerokim zakresem funkcjonalnym dodatkowym walorem rozwiązania jest zbudowanie go w oparciu o trójwarstwową technologią pozwalającą na jego obsługę przez przeglądarkę internetową. Niewątpliwą zaletą Systemu jest również jej scentralizowana architektura umożliwiająca uproszczenie i skrócenie procedur zarządzania systemem z poziomu jednego centrum administrowania, wspólnego dla wszystkich jednostek objętych wdrożeniem. Dzięki temu możliwe było zbudowanie systemu stabilnego, kompletnego i co najważniejsze niewspółmiernie tańszego w utrzymaniu w porównaniu z rozwiązaniami zdecentralizowanymi.

Sprawne i wiarygodne zarządzanie globalnymi procesami oświatowymi w jednostkach samorządu terytorialnego to zadanie, które wymaga szerokiego wykorzystania danych m.in. z obszaru organizacji jednostek oświatowych oraz zarządzania informacją o uczniu. Aby zatem zrealizować wizję globalnego, a tym samym wiarygodnego, zarządzania procesami oświatowymi, wydaje się niezbędnym zastosowanie zintegrowanego rozwiązania informatycznego. Środowisko takie obejmuje wówczas swoim wdrożeniem wszystkie struktury gminy związane z dziedziną oświaty i tym samym docelowo znajdzie się we wszystkich jednostkach im podległych, takie jak szkoły czy placówki pozaszkolne.

 

Platforma Zarządzania Oświatą to oprogramowanie dla wymagających, które zapewnia:

 • kompleksowe i zintegrowane wspomaganie procesu zarządzania oświatą,
 • dostęp online z dowolnego komputera połączonego z Internetem,
 • bezpieczeństwo gromadzonych danych,
 • zarządzanie informacją o uczniu,
 • śledzenie ścieżki edukacyjnej ucznia,
 • drukowanie świadectw, arkuszy ocen, legitymacji itp.,
 • przygotowanie druczków szkolnych według własnych szablonów,
 • zintegrowaną kontrolę i wsparcie procesu egzekucji obowiązku kształcenia,
 • dziennik elektroniczny i organizacja lekcji,
 • kontakt z Rodzicami przez system Wywiadówka24,
 • tworzenie planów lekcji i planów dyżurów,
 • prowadzenie księgi zastępstw,
 • kontrolę zatrudnienia pracowników,
 • tworzenie i zatwierdzanie arkusza organizacyjnego,
 • zarządzanie sprzętem i pomieszczeniami,
 • tworzenie raportów SIO,
 • organizację egzaminów zewnętrznych,
 • obsługę dofinansowania dla pracodawców,
 • zarządzanie stypendiami. 
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdańsk

pzo_rekrutacje@assecods.pl

 • utworzenie jednolitej bazy informacji o jednostkach i uczniach,
 • zintegrowana kontrola obowiązku kształcenia i usprawnienie dokumentowania jego egzekucji,
 • możliwość śledzenia ścieżki edukacyjnej ucznia,
 • uzyskanie dostępnej, aktualnej i rzetelnej informacji na temat realizowanych procesów,
 • usprawnienie procesu przyznawania pomocy o charakterze materialnym i dofinansowań dla pracodawców,
 • możliwość korzystania z danych raz wprowadzonych do realizacji różnych celów,
 • możliwość rozbudowania systemu o nowe funkcjonalności.
 • korzystanie z systemu zgodnego z bieżącym prawem oświatowym,
 • uporządkowanie pracy poprzez ujednolicenie nazewnictwa przedmiotów zawodów,
 • kompleksowa i bieżąca informacja o strukturze oddziałów i grup oraz kadrze pedagogicznej,
 • zmniejszenie nakładów pracy przy tworzeniu planów lekcji,
 • prowadzenie kompleksowego rejestru danych o uczniu np. oceny, frekwencja, osiągnięcia, wyniki egzaminów zewnętrznych,
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji (np. arkusze ocen, świadectwa, plany lekcji),
 • ułatwienie tworzenia przekrojowych statystyk i zestawień zbiorczych,
 • skrócenie pracy przy przygotowaniu raportów SIO,
 • zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji,
 • usprawnienie komunikacji między szkołą a rodzicami,
 • możliwość pracy w systemie z dowolnego miejsca, na dowolnym komputerze, w dowolnym czasie i dla dowolnej liczby użytkowników,
 • oszczędności w kosztach funkcjonowania i optymalizacja wykorzystania zasobów szkoły.
 • możliwość bieżącego śledzenia postępów w nauce oraz frekwencji dziecka,
 • bezpośredni dostęp do kalendarza wydarzeń szkolnych,
 • możliwość sprawnej korespondencji z nauczycielami wewnątrz systemu,
 • możliwość składania i wydruk elektroniczny deklaracji przez uczniów ostatnich klas i absolwentów szkół ponadgimnazjalny.

Platforma Zarządzania Oświatą skalda się z następujących aplikacji:

Aplikacja wspomagająca rekrutację do żłobków zapewnia prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym (przyjmowanie kart rekrutacji do żłobka przez cały rok) przy zachowaniu prawidłowej kolejności kart rekrutacji i listy preferowanych żłobków. Dzięki czemu placówka uzyskuje możliwość bieżącej ewidencji dzieci przyjętych do żłobków wraz z możliwością kontroli liczby dzieci realnie uczęszczających.

Aplikacja pozwala zaoszczędzić czas rodzica, a dzięki powiadomieniom za pośrednictwem poczty e-mail o zmianach Statusu karty rekrutacyjnej, rodzic uzyskuje bieżącą informację na temat przebiegu procesu rekrutacji.

Narzędzie do obsługi sugestii zgłaszanych przez pracowników placówek i organów prowadzących, a za ich pośrednictwem i samych rodziców, pozwala na skrócenie do minimum czasu ze strony firmy, co z kolei umożliwia dalszą pracę nad stałym udoskonalaniem, a tym samym rozwojem systemu.

Aplikacja Rekrutacja do przedszkoli pozwala na realizację następujących modeli rekrutacji:

 • do przedszkola,
 • do wiekowych grup rekrutacyjnych,
 • do konkretnych oddziałów.

Aplikacja wspomagająca proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zbudowany jest z dwóch uzupełniających się części: wewnętrznej skierowanej do użytkowników z placówek i organu prowadzącego oraz publicznej adresowanej do mieszkańców – najczęściej do rodziców dzieci i innych zainteresowanych.

Aplikacja konfigurowana jest zgodnie z oczekiwaniami Klienta w obszarach:

 • definicja kryteriów, liczba punktów,
 • terminarza,
 • komunikatów systemowych,
 • dodatkowych pól oferty tworzonej przez placówki,
 • edytowalnych elementów formularzy i druków,
 • gromadzonych danych osobowych i ich wymagalności,
 • zasad rekrutacji dzieci kontynuujących edukację przedszkolną,
 • zasad rekrutacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • zasad rekrutacji dzieci spoza gminy,
 • wieku dzieci objętych rekrutacją,
 • zakresu informacji zamieszczonych w części publicznej systemu.

Aplikacja wspomagająca proces rekrutacji do szkół podstawowych, do gimnazjów oraz do szkół ponadgimnazjalnych zbudowany jest z dwóch uzupełniających się części wewnętrznej skierowanej do użytkowników ze szkół i organu prowadzącego oraz publicznej adresowanej do mieszkańców – najczęściej do rodziców dzieci i innych zainteresowanych. Dzięki zintegrowaniu z bazą ewidencji ludności gminy oraz definicjami obwodów szkolnych, automatycznie rozróżnia dwa rodzaje kandydatów: dzieci z rejonu szkoły oraz dzieci spoza rejonu szkoły.

Kandydaci „z rejonu” przyjmowaniu są do szkoły automatycznie po odnotowaniu w systemie faktu potwierdzenia przez rodzica woli uczęszczania dziecka do szkoły rejonowej, natomiast kandydaci „spoza rejonu” kwalifikowani są do szkoły przez dyrektora na podstawie lokalnie obowiązujących kryteriów.

Po zakończeniu rekrutacji, dzięki menadżerowi oddziałów, dyrektor szkoły może przydzielić dzieci do zdefiniowanych oddziałów (klas), które rozpoczną funkcjonowanie od nowego roku szkolnego.

Aplikacja dopuszcza aktualizowanie listy dzieci z rejonu, sporządzonej w oparciu o bazę ewidencji ludności poprzez dopisywanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a niezameldowanych, co umożliwia stworzenie na etapie rekrutacji aktualnej listy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które podlegają obowiązkowi kształcenia.

Arkusz Organizacyjny jest idealnym rozwiązaniem, dzięki któremu otrzymujemy:

 • kontrolę tygodniowego (semestralnego) wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas,
 • kontrolę minimalnego wymiaru godzin na danym etapie edukacyjnym, przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • możliwość tworzenia raportów różnic dowolnie wybranych arkuszy organizacyjnych (w tym aneksów arkuszy),
 • możliwość tworzenia dowolnej liczby arkuszy o statucie „w trakcie realizacji”,
 • możliwość oddelegowania poszczególnych zajęć do innej placówki np. CKP,
 • kontrola zgodności z „Bonem oświatowym”,
 • możliwość dodawania komentarzy przy poszczególnych panelach,
 • automatyczne powiadomienia organu prowadzącego o przekazaniu arkusza do zatwierdzenia,
 • dwustopniowy proces zatwierdzania arkusza.

Aplikacja Analiza obowiązku kształcenia jest odpowiedzią na problem procesu monitorowania obowiązku kształcenia. Aplikacja łączy elementy bazy ewidencji ludności, bazę rejonów szkolnych (szkoły przypisane do adresów w mieście), bazę uczniów i bazę rodziców. Pozwala pozyskać informację kto nie uczęszcza do szkoły, a podlega temu obowiązkowi.

Analiza obowiązku kształcenia realizuje następujące zadania:

 • monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia,
 • kontrolę i wsparcie procesu egzekucji obowiązku kształcenia,
 • współpracowanie z bazą ewidencji ludności,
 • tworzenie i weryfikowanie poprawności obwodów szkół,
 • przypisanie osób z bazy meldunkowej do obwodów szkolnych,
 • automatyczne generowanie pism do opiekunów prawnych dzieci, które nie spełniają obowiązku kształcenia.

Aplikacja Księga zastępstw jest rozwiązaniem problemu nieobecności nauczycieli i przydzielenie dla nich zastępstw.

Aplikacja Księga zastępstw pozwala realizować zadania:

 • zapewnia obsługę procesu przydzielania zastępstw w określonych dniach,
 • „podpowiada” nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach lub uczących innych przedmiotów w tym samym oddziale,
 • pozwala wygenerować raport godzin wynikających z zastępstw dla wszystkich nauczycieli w żądanym okresie,
 • umożliwia obliczenie liczby godzin zastępstw doraźnych, godzin ponadwymiarowych oraz godzin dodatkowych.

Aplikacja Plan lekcji pozwala na szybki i prosty sposób ułożenia planu lekcji dla całej szkoły. Umożliwia na układanie planu lekcji ręcznie oraz automatycznie. Ta druga metoda pozwala zaoszczędzić cenny czas, gdyż maksymalny czas oczekiwania na gotowy plan lekcji, to tylko 5 minut. Dodatkowa korzyść to ścisła łączność z pozostałymi modułami, co skraca czas pracy nad planem lekcji (wszystkie informacje wprowadzone np. w arkuszu organizacyjnym pobierane są do planów lekcji).

Plan lekcji zapewnia:

 • ustawienie preferencji terminów dla klas, nauczycieli i sal lekcyjnych,
 • określenie stopnia trudności przedmiotów wraz z określeniem preferencji terminów,
 • ustawienie preferencji sal dla przedmiotów (np. w-f w sali gimnastycznej).


Plan dyżurów zapewnia:

 • możliwość układania planu ręcznie i automatycznie,
 • powiązanie sal z miejscami dyżurowania,
 • określenie liczby dyżurów i czasu dyżurowania ściśle powiązanego z liczbą zajęć.

Aplikacja Organizacja Egzaminów Zewnętrznych wspiera organizowanie sprawdzianu po klasie VI, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu zawodowego.

Aplikacja Organizacja Egzaminów Zewnętrznych umożliwia:

 • rejestrację deklaracji w systemie,
 • wyszukiwanie wprowadzonych deklaracji,
 • utworzenie grup egzaminacyjnych,
 • przydział sal egzaminacyjnych dla utworzonych grup,
 • utworzenie szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących i przedmiotowych,
 • oddelegowanie nauczycieli do nadzorujących i przedmiotowych zespołów w innych placówkach,
 • wygenerowanie niezbędnej dokumentacji egzaminacyjnej w oparciu o obowiązujące akty prawa oświatowego,
 • generowanie raportów dotyczących złożonych deklaracji,
 • sporządzanie harmonogramów egzaminów pisemnych i ustnych.

Aplikacja System Zarządzania Uczniem zapewnia:

 • bieżącą informację na temat uczniów uczęszczających do placówek publicznych,
 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie prowadzenia uczniów,
 • monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia, w tym statystyki dotyczące liczby absolwentów,
 • kontrolę faktycznego stanu uczniów w placówkach pod kontem przyznania subwencji oświatowej,
 • wsparcie Raportowania SIO,
 • możliwość integracji z systemem karty miejskiej.

Aplikacja zapewnia kompleksowe wsparcie w pracy sekretariatów, na podstawie wprowadzonych informacji o uczniach daje możliwość tworzenia druków takich jak:

 • druki korespondencji seryjnej (np. umowy, zaświadczenia),
 • arkusz ocen,
 • legitymacje,
 • świadectwa.

Świadectwa to intuicyjne narzędzie służące do przygotowania i wydruku świadectw szkolnych. Są w pełni on-line, mogą być obsługiwane z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Raz wprowadzone informacje pozostają w systemie i mogą być użyte ponownie w każdej chwili. Wszystkie informacje są automatycznie archiwizowane, jako kopie zapasowe. Moduł Świadectwa może zostać rozszerzony o Elektroniczny Dziennik wraz z dostępem do Wywiadówka24. Informacje wprowadzone do modułu Świadectwa są chronione tak skutecznie, jak bankowość elektroniczna.

Aplikacja Elektroniczny Dziennik to narzędzie online umożliwiające prowadzenie dziennika lekcyjnego w nowoczesnej i funkcjonalnej formie. Do pracy z elektronicznym dziennikiem wystarczy dowolny komputer z dostępem do Internetu.

Korzyści dla dyrektora szkoły:

 • zarządzanie zastępstwami,
 • definiowanie kategorii ocen,
 • ustalanie maksymalnej liczby sprawdzianów,
 • definiowanie czasu trwania godzin lekcyjnych i przerw,
 • definiowanie planów tygodniowych dla grup międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

Korzyści dla nauczyciela:

 • dostęp w każdej chwili z dowolnego komputera podłączonego do Internetu,
 • zapisywanie tematów lekcji,
 • sprawdzanie obecności,
 • rezerwowanie terminów sprawdzianów,
 • możliwość zaprojektowania własnej „kartki w dzienniku”,
 • wpisywanie uwag z zachowania,
 • rejestrowanie wycieczek, uroczystości, hospitacji,
 • raporty dotyczące szkoły, oddziału, ucznia („karteczki dla rodziców”),
 • arkusze klasyfikacyjne.

Aplikacja Wywiadówka24 umożliwia rodzicom stały dostęp do informacji znajdujących się w Elektronicznym Dzienniku. Serwis Wywiadówka24 sprzyja odpowiedzialnemu wychowaniu na co dzień, a nie tylko przy okazji spotkania z wychowawcą w szkole.

Korzyści dla rodziców:

 • bezpłatny dostęp z dowolnego komputera podłączonego do Internetu,
 • bezpieczeństwo prezentowanych danych,
 • na bieżąco aktualizowane informacje o ocenach, zachowaniu i frekwencji dziecka,
 • dostęp do planu lekcji i informacji o zastępstwach,
 • dostęp do kalendarza ważnych wydarzeń w życiu klasy i szkoły,
 • dane prezentowane w formie tabel lub wykresów,
 • w przypadku rodzeństwa, możliwość dostępu do informacji o osiągnięciu wszystkich dzieci,
 • natychmiastowe powiadomienia o ocenach, nieobecnościach, spóźnieniach i uwagach przez e-mail,
 • narzędzia do zaawansowanej analizy prezentowanych informacji.
TECHNOLOGIA

Platforma Zarządzania Oświatą działa pod najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi:

 • Internet Explorer wer.8.x i wyższe,
 • Firefox wer.5.x i wyższe,
 • Opera wer.12 i wyższe,
 • Safari wer.5.x i wyższe,
 • Google Chrome (wszystkie wersje).
KORZYŚCI

Szeroki zakres funkcjonalny

Platforma Zarządzania Oświatą pozwala na prowadzenie rekrutacji do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych. Ponadto w skład systemu wchodzą takie moduły jak: Arkusz organizacyjny, Analiza obowiązku kształcenia, Księga zastępstw, Plan lekcji, Organizacja Egzaminów Zewnętrznych, Systems Zarządzania Uczniem, Elektroniczny dziennik oraz Wywiadówki 24.

Dostęp on-line

Do obsługi systemu wystarczy dostęp do Internetu, działa on pod najpopularniejszymi przeglądarkami: Internet Explorer wer.8.x i wyższe, Firefox wer.5.x i wyższe, Opera wer.12 i wyższe, Safari wer.5.x i wyższe oraz Google Chrome (wszystkie wersje).

Jedno centrum administrowania

Scentralizowana architektura umożliwia uproszczenie i skrócenie procedur zarządzania systemem z poziomu jednego centrum administrowania, wspólnego dla wszystkich jednostek objętych wdrożeniem.

Elastyczna oferta dopasowana do potrzeb

System można zainstalować z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej urzędu, ale także oferować w centrum przetwarzania danych Asseco Data Systems w formie usług zlokalizowanych w tzw. „chmurze”. Wszystkie powyższe właściwości sprawiają, że zarządzanie oświatą w mieście staje się dużo prostsze i tańsze.

Dedykowane szkolenia i stałe wsparcie konsultantów

Nasi wdrożeniowcy i konsultanci prowadzą szkolenia dla nowych użytkowników, co pozwala im na jak najbardziej optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie daje Platforma Zarządzania Oświatą. W trakcie współpracy użytkownik pozostaje w stałym kontakcie z konsultantami, zatem zawsze może liczyć na pomoc merytoryczną w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Bezpieczeństwo danych

Platforma Zarządzania Oświatą posiada wysokie zabezpieczenia przechowywanych danych. Informacje wprowadzone do modułu Świadectwa są chronione tak skutecznie, jak bankowość elektroniczna.

OFERTA

Platforma Zarządzania Oświatą oferowana jest w dwóch modelach:

 • System oferowany jest z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej urzędu.
 • System udostępniany jest w centrum przetwarzania danych Asseco Data Systems w formie usług zlokalizowanych w tzw. „chmurze”.
REALIZACJE

Z naszych rozwiązań korzystają m.in.:

 • Gmina Miejska Głogów
 • Gmina Miejska Kraków
 • Miasto Gliwice
 • Miasto Mińsk Mazowiecki
 • Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
 • Powiat Krakowski
 • Powiat Legionowski
 • Powiat Nowodworski
 • Powiat Opoczyński
 • Powiat Wołomiński
 • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku
 • Gmina Miasto Toruń
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Powiat Piaseczyński
 • Miasto Białystok
 • Miasto Chełm
 • Gmina Miasto Gdynia
 • Gmina Wieliszew
 • Miasto Legionowo
 • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
 • Miasto Żyrardów
 • Powiat Żyrardowski
 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie
 • Miasto Otwock