Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą

Strona Główna > Oferta > Administracja Terenowa > Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą
O PRODUKCIE

Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą to pierwszy kompletny i zintegrowany system przeznaczony dla samorządów, zawierający warstwę zewnętrzną pozwalającą zainteresowanym na komunikowanie się z urzędem drogą elektroniczną oraz warstwę wewnętrzną, która potrafi analizować dane otrzymane z warstwy zewnętrznej i przetwarzać je w dziedzinowych podsystemach. Warstwa zewnętrzna – FRONT OFFICE jest platformą komunikacji i wymiany danych pomiędzy obywatelami, podmiotami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Jednostek Samorządu Terytorialnego. Na warstwę wewnętrzną – BACK OFFICE składają się poszczególne moduły dziedzinowe obsługujące określone zagadnienia merytoryczne. BACK OFFICE to jednocześnie kilkadziesiąt współpracujących ze sobą aplikacji, które są zestawione w jeden zintegrowany system, ale również moduły, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie, co umożliwia etapową realizację wdrożenia. Obydwie warstwy mogą się ze sobą zintegrować za pomocą aplikacji systemu obsługi dokumentów, dzięki czemu wszystkie procesy realizowane są w jednym spójnym systemie.

Działanie poszczególnych aplikacji systemu oraz ich integracja opiera się na konfigurowalnych parametrach oraz słownikach w sposób, który zapewnia wysoką elastyczność i przez to daje możliwość bezinwazyjnego dostosowania zarówno do potrzeb klienta, jak i regulacji prawnych.
System może pracować jako system centralny dostępny dla wszystkich jednostek organizacyjnych samorządu, tj. urzędu, jednostek budżetowych w tym oświatowych, zakładów budżetowych.
Wdrożenie systemu pozwala na realizację postulatów kontroli zarządczej, której wdrożenia wymaga Ustawa o Finansach Publicznych.

Istniejące aplikacje swoją funkcjonalnością obejmują wiele sfer działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego, takich, jak budżet, oświata, podatki i opłaty, majątek, księgowość, sprawy obywatelskie, sfera przedsiębiorcy, sfera socjalna, sfera zatrudnienia, gospodarka odpadami, obieg dokumentów i inne.

 

Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą składają się następujące systemy informatyczne:

Systemy socjalne – rozwiązania informatyczne wspierające tematykę z zakresu: funduszu alimentacyjnego, dodatków czynszowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych wraz z obsługą związaną z przyznawaniem stypendiów socjalnych.

Wspomagają pracę w zakresie, m.in.: rejestracji i weryfikacji wniosku, wydawania decyzji, a w efekcie wypłacania świadczeń socjalnych na podstawie zarejestrowanych w systemie danych. Ponadto wspomagają tworzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz prowadzenie windykacji należności. Systemy zintegrowane są z pozostałymi systemami dziedzinowymi m.in.: Wydatki Budżetowe, Finansowo-Księgowe, Windykacja, Planowanie budżetowe oraz systemami zewnętrznymi m.in. Płatnik, Systemy HomeBanking, Empatia.

Systemy podatkowe – rozwiązania informatyczne obsługujące podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu, obsługi nieczystości), tj. wspomagające pracę przy kontrolowaniu stanu zobowiązań oraz należności z poszczególnych świadczeń.

Systemy podatkowe są grupą modułów obsługujących podatki i opłaty lokalne. Moduły wspomagają pracę przy kontrolowaniu stanu zobowiązań oraz należności z poszczególnych świadczeń. W systemach wymiarowych rejestrowany jest fakt powstania obowiązku podatkowego, historia zmian oraz wygaśnięcie obowiązku podatkowego. W kartotekach systemu znajduje się zbiór podatników posiadających obowiązek podatkowy. Dla każdego zobowiązanego system posiada informacje o przedmiotach opodatkowania, jej podstawę oraz wielkość. Pracując na systemie można wykonywać operacje na konkretnym podmiocie na bieżącym roku podatkowym oraz na latach ubiegłych.

Operacje zapisywane w systemach wymiarowych automatycznie przechodzą do systemów księgowości analitycznej. Operatorzy w danym systemie mają możliwość podglądu karty podatnika, w której są widoczne wszystkie operacje wykonane na podatniku. Operator na dowolny dzień może uzyskać informacje o stanie należności kontrahenta, wyliczyć odsetki podatkowe.

Proces księgowania wpłat podatników może odbywać się poprzez księgowanie ręczne, jak również przy wykorzystaniu funkcji do rozksięgowania wpłat na indywidualne konta bankowe. Dla wykonanych operacji księgowych operatorzy mogą tworzyć zestawienia syntetyczne oraz analityczne za dowolny okres. Uzyskane dane mogą być przesłane automatycznie do systemu księgowego.

W systemie, w prosty i szybki sposób można odszukać osoby zalegające z płatnością, sprawdzić, dla których z nich nie zostało wystawione upomnienie bądź tytuł wykonawczy. Dodatkowo dostępne są funkcje wspomagające weryfikacje poprawności zapisów na kontach podatników.

Moduły zintegrowane są dodatkowe z innymi systemami, m.in.: KASA (system kasa), SOE (system obsługi komorników), FK (system finansowo księgowy). Działanie poszczególnych aplikacji systemu oraz ich integracja opiera się na konfigurowalnych parametrach oraz słownikach w sposób, który zapewnia wysoką elastyczność i przez to możliwość bezinwazyjnego dostosowywania do potrzeb klienta, jak i regulacji prawnych.

Systemy podatkowe obsługują:

 • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz jego windykację,
 • Podatek od środków transportu oraz jego windykację,
 • Kompleksowy system obsługi nieczystości,
 • Księgowość analityczną systemu obsługi nieczystości.

Systemy ewidencyjne – rozwiązania informatyczne wspomagające prace w zakresie kompleksowego zarządzania i ewidencjonowania danymi o mieszkańcach (rejestr ludności – obywateli i cudzoziemców zamieszkałych na terenie gminy).

Systemy ewidencyjne, które są częścią zintegrowanego systemu OTAGO, wspomagają prace w zakresie kompleksowego zarządzania i ewidencjonowania danymi o mieszkańcach. Rejestr mieszkańców dostarcza aktualne dane o mieszkańcach do systemów merytorycznych. Został podzielony na dwie kartoteki: obywateli oraz rejestr cudzoziemców zamieszkałych na terenie gminy. Moduł współpracuje z rządowym systemem Źródło, pozwalając na aktualizację danych oraz weryfikację z danymi zarejestrowanymi w rejestrze mieszkańców. Takie podejście pozwala na prowadzenie aktualnych zapisów centralnej kartoteki osobowej. Rejestr ludności
w połączeniu z systemem Wybory jest źródłem danych przy sporządzaniu spisów wyborczych, kwalifikacji wojskowej, rejestru uczniów czy generowaniu danych demograficznych.

Główne funkcje realizowane przez moduł rejestru mieszkańców to:

 • prezentacja danych mieszkańców/cudzoziemców,
 • prowadzenie ewidencji cudzoziemców,
 • aktualizowanie danych z rejestrem PESEL,
 • wydawane zaświadczeń i wydruków,
 • udostępnianie danych osobowych,
 • możliwość udostępnienia danych do innych systemów informatycznych,
 • generowanie statystyk oraz zliczeń na potrzeby raportowania,
 • prowadzenie rejestru osób poszukiwanych.

Systemy finansowe – rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie finansami gminy (planowanie budżetu, plan finansowy dla nadchodzącego roku, planowanie wydatków, prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Systemy finansowe stanowią układ wzajemnie powiązanych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą odpowiadających za przepływ danych z poszczególnych modułów merytorycznych do głównego modułu finansowo-księgowego. Ideą systemów finansowych jest kompleksowość funkcjonalna oraz integracja danych polegająca na rejestracji danych w jednym miejscu w systemie i jednoczesne korzystanie z tych danych w innych powiązanych modułach.

Zarządzanie finansami ma swój początek w planowaniu budżetu: z jednej strony w horyzoncie wielu lat, gdy opracowywana jest wieloletnia prognoza, a z drugiej, gdy przygotowywany jest szczegółowy jednoroczny plan finansowy nadchodzącego roku. Na podstawie zarejestrowanego planu finansowego jednostki, system umożliwia weryfikację podejmowanych zobowiązań w ramach zaplanowanych środków. Każdorazowe zabezpieczenie w postaci zaangażowania wydatkowanych środków daje poczucie bezpieczeństwa w zakresie dyscypliny finansów publicznych.

Zarejestrowane w systemie merytorycznym dokumenty odzwierciedlające zaistniałe zdarzenia gospodarcze są automatycznie przekazywane do księgowania w module finansowym. Na podstawie zdefiniowanych dekretów możliwe jest prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Finalnie z zarejestrowanych dowodów księgowych automatycznie generowane są sprawozdania budżetowe oraz finansowe jednostki.

Wśród systemów finansowych oferujemy:

 • Planowanie Budżetu Zadaniowego,
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa,
 • Obsługa Zamówień Publicznych,
 • Rejestr umów,
 • Obsługa Wydatków Budżetowych,
 • Obsługa Wpływów Budżetowych,
 • Obsługa środków trwałych,
 • Gospodarka Magazynowa,
 • Moduł Finansowo-Księgowy Jednostki Budżetowej,
 • Moduł Finansowo-Księgowy Organu,
 • Kadry,
 • Płace.

 

Systemy HR – rozwiązania informatyczne wspomagające pracę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, ocena okresowa, indywidualny program szkoleń i mentoringu).

Systemy HR są grupą modułów wspomagających pracę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Moduły te umożliwiają ewidencję historii pracownika, począwszy od procesu rekrutacji, skończywszy na okresowej ocenie pracowniczej oraz wspomagają zarządzanie takimi kwestiami jak: służba przygotowawcza, indywidualny program mentoringu oraz szkolenia.

Moduły te zintegrowane zostały z pozostałymi systemami dziedzinowymi, m.in.: Kadry, Płace, Wydatki budżetowe. Zaplecze funkcjonalne modułów w znacznym stopniu odciąża pracę pracownika kadrowego, oferując przy tym szeroki wachlarz możliwości systemowych. Do zalet rozwiązań systemu należy elastyczność, intuicyjność, otwartość na potrzeby klienta, integralność oraz wydajność.

Poszczególne moduły mogą też funkcjonować niezależnie od siebie, co umożliwia etapową realizację wdrożenia. Działanie poszczególnych aplikacji systemu oraz ich integracja opiera się na konfigurowalnych parametrach oraz słownikach w sposób, który zapewnia wysoką elastyczność i przez to możliwość bezinwazyjnego dostosowywania do potrzeb klienta, jak i regulacji prawnych.

Narzędzia wspierające zarządzanie strefą HR to:

 • Rekrutacja,
 • Służba przygotowawcza / Mentoring,
 • Ocena pracownicza,
 • Szkolenia,
 • Generalny Rejestr Informacji Pracowniczej.

Systemy Bi – wdrożenia narzędzi analitycznych opartych o rozwiązania Microsoft oraz Oracle.

DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdańsk

 

 +48 (58)  740 40 95

 +48 (58)  740 40 98
handel.at@assecods.pl

KORZYŚCI

Kompleksowy system dla miasta

System pozwala zoptymalizować koszty, daje realne oszczędności dla miasta. Umożliwia spójnie zarządzanie miastem, a nie silosami i pozwala otworzyć centra usług wspólnych oraz rozliczać VAT dla całego miasta.

Bezpieczeństwo danych

System zapewnia bezpieczeństwo danych gromadzonych w systemie, dzięki zastosowaniu najnowszych narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem danych.

Oszczędność czasu urzędnika i mieszkańca

Wszystkie systemy wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą są ze sobą zintegrowane, co pozwala na oszczędność czasu pracy urzędników oraz szybkie załatwienie sprawy w Urzędzie przez mieszkańców.

REALIZACJE

Z naszych rozwiązań korzystają Urzędy Miast i Gmin:

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Chojnice, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kalisz, Kielce, Kraków, Kwidzyń, Łódź, Łowicz, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski, Piaseczno, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rumia, Rzeszów, Skierniewice, Starogard Gdański, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra.