eduPortal dla Szkół

O PRODUKCIE

Platforma eduPortal dla Szkół to kompleksowe narzędzie przeznaczone specjalnie dla grona pedagogicznego, wspomaga proces kształcenia zarówno w szkole jak i poza nią. Platforma eduPortal dla Szkół jest niezastąpionym narzędziem dla nauczycieli. To właśnie oni są jednocześnie współtwórcami wiedzy i informacji, przetwarzając ją na własny użytek i udostępniając społecznościom uczniowskim. Posiada niezbędne funkcje ułatwiające ewidencjonowanie i prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu nauczania. Platforma eduPortal pozwala uczniom rozwijać zdolności i pogłębiać posiadaną wiedzę. Dzięki wielu oferowanym funkcjonalnościom nauka staje się prosta i zabawna. Platforma zawiera ponad 100 przygotowanych treści dydaktycznych, w skład których wchodzą testy, sprawdziany, prace domowe, lekcje e-learningowe, prezentacje multimedialne i elektroniczne, wykorzystywane na lekcjach i zajęciach szkolnych. Są one automatycznie oceniane, raportowane oraz przekazywane do elektronicznego dziennika lekcyjnego – eduDziennika.

Główne funkcjonalności Platformy eduPortal dla Szkół

Platforma eduPortal dla Szkół posiada bogaty zestaw funkcjonalności, których odbiorcami są zarówno nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy, jak również ułatwia kontakt i współpracę z rodzicami uczniów.
Platforma dla każdej grupy użytkowników ma odpowiednio skonfigurowane konta.

 

Panel dla Nauczyciela umożliwia:

 • samodzielne przygotowywanie materiałów edukacyjnych,
 • korzystanie z gotowych lekcji, ćwiczeń i testów dostępnych w bazie wiedzy,
 • tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów i sprawdzianów z możliwością wielokrotnego wykorzystania również przez innych pedagogów,
 • wymiana informacji i komunikacja z pozostałymi użytkow¬nikami,
 • zdalne prowadzenie dodat¬kowych zajęć pozalekcyjnych za pośrednictwem Internetu np. kółek,
 • ewidencjonowanie i kontrola przebiegu procesu nauczania, w tym (ocen, frekwencji, zachowania, wydarzeń klasowych i szkolnych),
 • Sprawne i szybkie przygotowanie raportów semestralnych.

 

Panel Ucznia umożliwia:

 • prowadzenia bloga wyzwala w uczniach twórcze umiejętności literackie dając możliwość wypowiedzenia się na forum szkolnym i klasowym,
 • uczestniczenie w chatach ułatwia kontakt i wymianę informacji i spostrzeżeń pomiędzy uczniami oraz nauczycielem,
 • czynny udział w panelach dyskusyjnych związanych z konkretnymi problemami czy wydarzeniem uczy argumentowania i opiniowania,
 • praca ze szkoleniami elektronicznymi kształtuje systematyczność,
 • tworzenie sieci i związków w społeczności internetowej, w którym realizowane są potrzeby wsparcia i wzajemnej akceptacji na forum klasy lub szkoły,
 • udział w kółkach pozalekcyjnych wyrównuje poziomu wiedzy w grupie lub pogłębia zdobytą wiedzę

 

Panel Dyrektora umożliwia:

 • zarządzanie placówką oświatową,
 • weryfikowanie postępu realizacji programu nauczania,
 • zdobywanie informacji o awansach zawodowych nauczycieli, autorskich publikacjach,
 • weryfikowanie frekwencji nauczycieli,
 • tworzenie rankingów udostępnianych przez nauczycieli materiałów dydaktycznych,

 

Panel Rodzice umożliwia:
Platforma ułatwia kontakt z rodzicami ucznia, przekazując im na bieżąco wszystkie informacje dotyczące postępów dziecka w nauce, frekwencję, uwagi, zrealizowane tematy zajęć i komunikaty o zadanych pracach domowych.

TECHNOLOGIA

eduPortal dla Szkół działa pod najpopularniejszymi przeglądarkami:

 • Internet Explorer wer.8.x i wyższe,
 • Firefox wer.5.x i wyższe,
 • Opera wer.12 i wyższe,
 • Safari wer.5.x i wyższe,
 • Google Chrome (wszystkie wersje).
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia

 

 +48 788 507 639

Beata.Doktor@assecods.pl

Korzyści z wdrożenia:

Bogaty zestaw funkcji

Oprócz funkcjonalności obsługi szkoleń elektronicznych dostępne są dla Państwa moduły obsługi dodatkowych funkcji takich jak: narzędzia do komunikacji, baza wiedzy, ankiety i testy,  automatyczne powiadomienia, certyfikaty, wymiana dokumentów, raportowanie, videokonferencje.

Wielojęzyczność

Eduportal Learning został przetłumaczony na wiele języków m.in.: angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, rosyjski.

Mobilność

Eduportal Learning dostępny jest na tabletach.

OFERTA

Oferujemy elastyczny model licencjonowania i wdrożenia w zależności od potrzeb placówki szkoleniowej.