Oprogramowanie dla biznesu

Zapytania i wsady do BIK i KRD

 

W poprzednim numerze BIL-a szczegółowo opisaliśmy sposób działania modułu Rejestr transakcji BIK, dedykowanego do obsługi okresowego wysyłania danych do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK), dostępnego w systemie LEO III od wersji 3.18. W niniejszym artykule autorzy skupili się na opisie zarówno prawnych aspektów zgłaszania klientów do Krajowego Rejestru Długów (KRD), jak obsługi tego procesu w systemie LEO Leasing.

Zapytania do BIK i KRD

 

W systemie LEO III zostały zaimplementowane rozwiązania do obsługi zapytań on-line do baz  Krajowego Rejestru Długów oraz Biura Informacji Kredytowej dla przedsiębiorcy oraz klienta indywidualnego. Komunikacja została zrealizowana poprzez serwis G2I (Gate-To-Information).

Przygotowane zostały dwie operacie, jedna z nich służy do automatycznego odpytana baz BIK i KRD, natomiast druga do samodzielnego wyboru profilu zapytania i odpytania baz BIK i KRD. Link do raportu z wynikami zapytań w G2I może być dostępny w dedykowanym panelu HTML.

Komunikacja z G2I odbywa się z wykorzystaniem serwisu JAVA – dane z systemu LEO III są wysyłane do serwisu w postaci XML, który przesyła je dalej do serwisu G2I. W odpowiedzi G2I komunikuje się z serwisem JAVA, który przekazuje dane do systemu LEO III.

Podstawowym warunkiem wysłania zapytania o kontrahenta oraz jego reprezentantów jest oznaczenie w systemie zgody na sprawdzenie w zewnętrznych bazach danych wraz z datą wyrażenia zgody na sprawdzenie. Informacje o wyrażeniu zgody kontrahentów oraz ich reprezentantów będą zbierane bezpośrednio od klientów. W przypadku odpytań w bazie KRD zgoda nie jest konieczna, jeśli weryfikujemy kontrahenta po NIP. W przeciwnym wypadku zgoda na sprawdzenie w bazie KRD jest konieczna.

W systemie LEO III użytkownik może rejestrować zgodę dla kontrahenta i reprezentanta za pomocą dedykowanej operacji umieszczanej na workflow lub bezpośrednio w kartotece kontrahentów (tylko zgody nie związane z kontraktem). Zarejestrowane wcześniej zgody użytkownik może modyfikować np. zmiana daty wyrażenia zgody, odwołanie zgody, zmiana zakresu zgody.

 

Wsady aktualizacyjne do Biura Informacji Kredytowej (BIK)

 

Szczegółowy opis modułu Rejestr transakcji BIK znajduje się w BIL 1/2016

W celu umożliwienia okresowego wysyłania danych do bazy BIK system LEO III został rozbudowany o nowy moduł: Rejestr transakcji BIK.

Moduł jest dostępny od wersji LEO III 3.18 po wykupieniu licencji, z poziomu modułów LEO: Moduły -> Rejestr BIK dla użytkowników, którzy mają nadane odpowiednie uprawnienie. Jego zadaniem jest przygotowanie i zapisanie wyeksportowanych danych do pliku tekstowego w ściśle określonym formacie akceptowanym przez BIK (.FWD).

Rys. 1. Widok dostępu do modułu: Rejestr transakcji BIK

 

Wsady aktualizacyjne do Krajowego Rejestru Długów (KRD)

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wierzyciel może przekazać do KRD informacje gospodarcze o dłużniku wraz z jego kwotą zadłużenia w  określonych sytuacjach:

 • wierzytelność wobec dłużnika została potwierdzona tytułem wykonawczym (etap posądowy)

lub

 • gdy nie został jeszcze uzyskany tytuł wykonawczy (etap przedsądowy).

 

Dane dłużnika przekazywane są do KRD tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie warunki:

dla etapu przedsądowego:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej,
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych* oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD.

* Dla dłużnika nie będącego konsumentem. Dla dłużnika będącego konsumentem kwota zobowiązania wynosi co najmniej 200 złotych.

dla etapu posądowego:

 • zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym,
 • upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD.

 

Kwota zobowiązania, jaka jest wysyłana do KRD jest kwotą zadłużenia z tytułu danej umowy.

Do bazy KRD przesyłane są następujące dane (na etapie przedsądowym):

 • Identyfikator zobowiązania – unikalny identyfikator w obrębie całego systemu,
 • Tytuł zobowiązania: np. umowaleas (umowa leasingu),
 • Dłużnika: nazwa, siedziba, adres, NIP,
 • Kwoty zobowiązania wraz z walutą zobowiązania.

 

Na etapie posądowym powyższe dane rozbudowane są o dodatkowe informacje związane z:

 • Numerem sygnatury sądowej,
 • Datą wymaganej płatności,
 • Tytułem wykonawczym,
 • Datą wysłania powiadomienia do dłużnika.

 

Klienci korzystający z modułu prawnego systemu LEO III mają możliwość wygenerowania dokumentu powiadomienia do KRD dla partnerów oznaczonych jako: „dłużnik” za pomocą nowej operacji workflow.

Przesyłanie plików wsadowych do Krajowego Rejestru Długów (KRD) generowanych w formacie XML odbywa się za pomocą zestawu funkcji zdefiniowanych w profilu aplikacji Batch Process System (BPS).

Dodatkowo udostępniono możliwość uruchamiania profili BPS z poziomu aplikacji LEO Leasing. Opcja ta jest dostępna z poziomu: Narzędzia-> Uruchom profil BPS.

Rys. 2. Uruchamianie profili BPS

Przy kolejnych wsadach system w pierwszej kolejności sprawdza aktualny stan zadłużenia dla rekordów wysłanych w ostatnim pliku XML, a następnie sprawdza czy są nowe zadłużenia dla innych umów. Dla rekordów wysłanych w poprzednim wsadzie system nie sprawdza warunku kwotowego, lecz jedynie aktualizuje kwotę jego zadłużenia. Dłużnik wysyłany jest tak długo do bazy KRD, dopóki jego zadłużenie nie zostanie w całości spłacone.

W wyniku powyższych działań powstaje plik aktualizujący wsady do KRD, tj. aktualizacja salda zadłużenia dla już wysłanych rekordów oraz dodanie nowych rekordów z zadłużeniami. Raportowanie całkowitego spłacenia zobowiązania już wysłanego odbywa się poprzez pominięcie tego rekordu w kolejnym wsadzie.

Wszystkich Państwa zainteresowanych szerszymi informacjami na temat modułów: Wsady aktualizacyjne do Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Wsady aktualizacyjne do Krajowego Rejestru Długów (KRD), zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym pod adresem e-mail: leo.sales@assecods.pl. Nasi Handlowcy udzielą Państwu szczegółowych informacji dotyczących możliwości zaprezentowania oraz zakupu ww. modułów systemu LEO.

 

autorzy: Piotr Szewera ; Tomasz Wróbel